Page 9 - 01_Febrero_2019
P. 9

VIERNES 1 DE FEBRERO DE 2019

                                                                                    SE VA UN ÍDOLO


                                                                                                      P P P P P P P P P P P P P P
                                                                                                      Pablo Larios Iwasaki, portero de la selección mexicana en el Mundial de ablo Larios Iwasaki, portero de la selección mexicana en el Mundial de aaaaaaaabbbbbbbbbllllllllooooooo LLLLLLaaaaaaaaaarrrrrriiiiiioooooosssssss IIIIIwwwwwwwaaaaaaasssssssaaaaaaaaakkkkkkkkkkiiiiii,,, ppppppppoooooorrrrrrttttttteeeeeeerrrrroooooo ddddddddddeeeeeeee lllllaaaaaaa sssssssseeeeeeelllllllleeeeeeecccccccccciiiiiióóóóóóóónnnnnn mmmmmmmmeeeeeeexxxxxxiiiiiiiccccccaaaaaaaaannnnnnaaaaaaaa eeeeeeeeennnnnnn eeeeeeeeellllll MMMMMMMMMMuuuuuuunnnnnnddddddddddiiiiiiiiaaaaaaaalllllll ddddddddddeeeeeeee aaaaabbbbbllllloooo LLLLaaaaarrrriiiioooossss IIIIwwwwwaaaaasssssaaaaaakkkkkkiiii,, pppppoooorrrrttteeeerrrroooo dddddeeeee llllaaaaa sssseeeeellllleeeeccccccciiiióóóóóónnnn mmmmeeeeexxxxiiiiiccccaaaaaannnnnaaaaa eeeeennnn eeeeellll MMMMMuuuunnnndddddiiiiaaaaalllll dddddeeeeeablo Larios Iwasaki, portero de la selección mexicana en el Mundial de
                                                                                                     1 1 1 1 1 19999999988888888666666666 yyyyyyy ddddddddddeeeeeeee llllllooooooyyyyy dddddeeee lllloooossss eeeeeqqqqquuuuiiiiippppoooossss ZZZaaaacccccaaaaatttteeeepppppeeeecccc,, CCCrrruuuuzzzz AAAAAzzzuuuulllll,, PPPPuuuueeeebbbbblllllaaaa yyyyy TTTTooorrrroooossss NNNNNeeeezzzaaaaa mmmmuuuurrriiiióóóó
                                                                                                     1986 y de los equipos Zacatepec, Cruz Azul, Puebla y Toros Neza murió s equipos Zacatepec, Cruz Azul, Puebla y Toros Neza murió s equipos Zacatepec, Cruz Azul, Puebla y Toros Neza murió  FOTO: TWITTER.COM FOTO: TWITTER.COM
                                                                                                     1986 y de losssssss eeeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuiiiiiiiippppppppoooooosssssss ZZZZZZaaaaaaaaccccccaaaaaaaatttttttteeeeeeepppppppeeeeeeecccccc,,, CCCCCCrrrruuuuuuzzzzz AAAAAAAAAAzzzzzuuuuuuulllllll,, PPPPPPPuuuuuuueeeeeeeebbbbbbbbbllllllllaaaaaaa yyyyyyy TTTTTTTToooooorrrrroooooosssssss NNNNNNNNeeeeeeezzzzzaaaaaaa mmmmmmmmuuuuuuurrrrriiiiiióóóóóóóó 111999998888866666
                                                                                                     1986 y de lo
                                                                                                         ayer a causa de complicaciones por un problema intestinal PÁGINA 13 PÁGINA 13yyyyyyyeeeeeeeerrrrrr aaaaaaaaa ccccccaaaaaaaauuuuuuusssssssaaaaaaaa ddddddddddeeeeeeee ccccccooooooommmmmmppppppppllllllliiiiiiiccccccaaaaaaaaaccccccciiiiiioooooonnnnnneeeeeeesssssss ppppppppooooooorrrrrrr uuuuuuuunnnnnnn pppppppprrrrroooooobbbbbbbbblllllllleeeeeeemmmmmmaaaaaaaa iiiiiiinnnnnntttttttteeeeeeesssssstttttttiiiiiiinnnnnnaaaaaaaaallllllllyyyyeeeeerrrr aaaaa cccaaaaauuuussssaaaaa dddddeeeee cccoooommmmpppppllllliiiiccccaaaaaccccciiiioooonnnneeeeessss pppppoooorrrr uuuuunnnn ppppprrrrooooobbbbbbllllleeeeemmmmaaaaa iiiinnnnttttteeeeessssttttiiiiinnnnaaaaalllll PPPPPPPPPPPPPPÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAA 1111111111133333333333PPPPPPPPPPÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁGGGGGGGGIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAAA 111111133333333 PÁGINA 13
                                                                                                         a a a a a a a a a a a a a a a a
                                                                                                         ayer a causa de complicaciones por un problema intestinalyer a causa de complicaciones por un problema intestinal
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14